Advies / Audits

SCB/ISO 9001

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever op afstand het werk controleert. Door middel van toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. SCB is een veelgebruikte methode bij geïntegreerde contracten. SCB wordt vooral toegepast door overheidsorganisaties bij de toezicht op projecten. Sinds 2016 ben ik gecertificeerd als leadauditor van kwaliteitsmanagement systemen en voer ik op regelmatige basis audits uit zowel op systeem, proces als productniveau. (als bijlage toegevoegd ISO 9001 2015 certificaat)

MSU+ 2.0

Met behulp van het MSU+ model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kan men zich vergelijken met het niveau van de besten ter wereld, het “Purchasing Excellence Niveau”. Op basis van de volwassenheids-meting kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen de eigen organisatie en/of daar buiten. Tot slot draagt het model ook bij om tot een gezamenlijke “taal” te komen. Sinds 2016 ben ik gecertificeerd als auditor en ben ik derhalve bevoegd om MSU+ 2.0 audits uit te voeren en de resultaten op te laten nemen in de Purchasing Excellence Publiek database (als bijlage toegevoegd MSU+ 2.0 certificaat)

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) of prestatieinkoop gaat over het faciliteren van de best presterende leverancier. Het is een inkoopmethodiek, waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd op de meeste waarde voor de laagste prijs. De methodiek is ontwikkeld door de Amerikaan Dean Kashiwagi van de Performance Based Studies Research Group van de Arizona State University.

Het principe dat er veel eisen gesteld moeten worden in aanbestedingen wordt met BVP losgelaten. De opdrachtgever schrijft veel minder standaarden en minimumeisen uit om de kwaliteit van de opdracht te garanderen. Het idee is dat hoe meer standaarden er worden gesteld, hoe minder ruimte er overblijft voor inschrijvers om op kwaliteit het verschil te maken.

De prestatieinkoopmethodiek vraagt om een nieuwe manier van denken over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Best Value betekent een verschuiving van ‘controleren en beheersen’ naar ‘loslaten en vertrouwen’. De opdrachtgevers faciliteert alleen, de opdrachtnemer neemt het voortouw.

Het proces van BVP bestaat uit vier deelprocessen:

  • Voorbereidingsfase
  • Beoordelingsfase
  • Concretiseringsfase/Onderbouwingsfase
  • uitvoeringsfase

Sinds 2018 ben ik gecertificeerd voor het Best Value B certificaat .

Ten behoeve van het project prestatiecontract RWS Oost Nederland ben ik mede verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de kwaliteitsdocumenten in de tenderfase wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de onderstaande score’s:

  • Prestatiedossier: 8
  • Risicodossier: 8
  • Interview sleutelrol projectbeheersing: 8
  • Kansendossier: 10

Ik vervul gedurende de looptijd van dit contract de sleutelrol van manager projectbeheersing.